Aktuelno

Zakon cije vazenje pocinje od 01.06.2021 godine

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (Sl.Glasnik 52/2021)

Zakoni i pravilnici cije vazenje pocinje od 07.05.2021 godine

Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 37/2021)

Zakon o elektronskom fakturisanju (Sl.Glasnik 44/2021)

Zakon o racunovodstvu - preciscen tekst (Sl.Glasnik 73/2019 i 44/2021)

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst (Sl.Glasnik 44/2021)

Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst (Sl.Glasnik 44/2021)

Obrasci uskladjeni sa Pravilnikom o Porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac ZOPPPDV – Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

Obrazac OOPPPDV – Obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

Obrazac PII – Potvrda o izvršenom izvozu

Obrazac ZPPPDV – zahtev putnika za povraćaj PDV

Obrazac SNPDV – Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV

Obrazac LNPDV – Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava

Obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

Obrazac PEPDV – Potvrda o izvršenom evidentiranju PDV

Obrazac EZPPPDV – Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV

Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __ do __ 20__. godine

Obrazac PPPDV – Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

Obrazac ZBPDV – Zahtev za bisanje iz evidencije obveznika PDV

Obrazac PBPDV – Potvrda o bisanju iz evidencije obveznika PDV

Obrazac REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju

Obrazac REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju

Obrazac REF 3 – Zahtev za tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju

Obrazac REF 4 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju

Obrazac RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV

Obrazac IKPS – PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst (Sl.Glasnik 05/2020)

Novi Katalog vrste prihoda - od 31.12.2019 (Sl.Glasnik br.96 od 31.12.2019.

Novim Izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ukinuta je obaveza placanja doprinosa za slucaj nezaposlenosti na teret poslodavca po stopi od 0.75%. Ova izmena se primenjuje za sve isplate pocev od 01.01.2019.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje-preciscen tekst (Sl.Glasnik 95/2018)

Izmene u Katalogu vrste prihoda Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku - novi Pravilnik stupio na snagu od 29.12.2018. (Sl.Glasnik br.104 od 28.12.2018.)
Preciscen tekst Pravilnika potrazite na stranici Pravilnici

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV (NOVO - Jul 2018.godine)

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV
(preuzeto sa sajta Poreske uprave)

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - preciscen tekst (Sl. glasnik RS 60/2018)

Obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV

Program HOPS_POPDV - Lako i jednostavno do obrasca POPDV u elektronskom obliku spremnom za podnosenje na Portalu Poreske Uprave - saznajte vise

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sl. glasnik RS 60/2018)

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura - važi od 08.08.2018. (Sl. glasnik RS 59/2018)

Dana 17.03.2018. godine su stupile na snagu izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst (Sl. glasnik RS 20/2018) - važi od 17.03.2018.

Novi Katalog vrste prihoda - od 17.03.2018

Od 1. aprila 2018. godine prestanak obaveze podnosenja poreske prijave PDPO/S kada se ne placa porez

Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (Sl. glasnik RS 20/2018) - važi od 01.04.2018.

Katalog vrste prihoda za obrazac PDPO/S i PP KDZN

Obrazac PDPO/S - Poreska prijava za porez na dobit po odbitku (Napomena: (od 01.03.2016. godine Obrazac PDPO/S se podnosi iskljucivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave)

Obrazac PP KDZN - Poreska prijava za porez na dobit po resenju (Napomena: (od 01.03.2016. godine Obrazac PP KDZN se podnosi iskljucivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave)

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV, u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV i obliku i sadrzini pregleda obracuna PDV objavljenom u Sl.glasniku RS, broj 90/2017 i 117/2017, koji pocinje da se primenjuje 1.jula 2018. godine.

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV
(preuzeto sa sajta Poreske uprave)

Obaveza registrovanja faktura po osnovu kojih su duznici subjekti javnog sektora - pocetak primene 01.03.2018

Zakon o izmenama i dopunama zakona o rokovima izmirenja novcanih obaveza u komercijalnim transkacijama (Sl. glasnik RS 113/2017)

Najnoviji zakoni objavljeni u Sl.Glasniku 113/2017 od 17.12.2017.

Zakon o porezu na dodatu vrednost - preciscen tekst (Sl.Glasnik RS 113/2017) - vazi od 01.01.2018.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu (Sl.glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima sa obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS 113/2017)

 

Dokumenta

Na stranicama naseg sajta mozete pronaci dokumenta iz oblasti knjigovodstva za preduzetnike i preduzeca. Kao i do sada, trudicemo se da pratimo desavanja u zakonskoj regulativi i da nasim korisnicima pruzimo brzi nacin da dodju do odredjenih dokumenata. Pored aktuelnih obrazaca, pravilnika, uredbi i zakona, nasim korisnicima, od sada, nudimo i mogucnost da pronadju potrebna misljenja ministarstava.

Programi

U saradnji za Agencijom HARD office, u mogucnosti smo da vam ponudimo nekoliko jednostavnih programa koji ce vase poslovanje ubrzati, unaprediti i olaksati.

saznaj vise

Vesti

Istorija promena na InfUse sajtu

azurirano 31.05.2021.

Aktuelni podaci

azurirano 31.05.2021.

Neoporezivi iznos, nova cena rada, najniža i najviša osnovica doprinosa

- Najniža osnovica doprinosa za 2021.godinu - iznosi 28.402,00

- Najviša osnovica doprinosa za 2021.godinu - iznosi 405.750,00

- Neoporezivi iznos zarade - iznosi 18.300,00 i primenjuje se od 01.01.2021 do 31.01.2022

- Najniža cena rada po radnom času - iznosi 183,93

(Podaci preuzeti iz Sl.glasnik RS br.116/2020 i 154/2020)

Dinarski iznosi poreskih oslobodjenja koji stupaju na snagu 01.02.2021. godine

- Naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, tj.do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 4.040,00

- Naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima, a najviše do 7.071,00 mesečno

- Dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.425,00

- Stipendije i krediti učenika i studenata - u mesečnom iznosu do 30.967,00

- Hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi - u mesečnom iznosu do 10.100,00

- Jubilarne nagrade zaposlenima - do 20.198,00 godišnje.

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - do 70.696,00Aktuelni obrasci


Popisna lista robe

Popis robe sa protekom roka trajanja

Popisna lista reprodukcionog materijala

Popisna lista nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava

Popisna lista zaliha dobara obveznika koji se brisu iz sistema PDV

Popis robe u prometu na malo radi utvrdjivanja normiranog rashoda

Kursna lista

Vremenska prognoza