kontakt

office@infuse.co.rs

Stranica ažurirana 24.05.2022.

 • 20.05.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 59/2022 - vazi od 21.05.2022)
  Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst)

 • 08.04.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 46/2022)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja

 • 08.04.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 46/2022)
  Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura

 • 12.05.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 57/2022 - vazi od 13.05.2022)
  Pravilnik o vrstama fiskalnih racuna, tipovima transakcija, nacinima placanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog racuna

 • 12.05.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 57/2022)
  Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst)

 • 12.05.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 49/2022)
  Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst)

 • 12.05.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 49/2022)
  Pravilnik o vrstama fiskalnih racuna, tipovima transakcija, nacinima placanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog racuna

 • 25.03.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 34/2022)
  Pravilnik o obrascu arhivske knjige

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 10/2022 - vazi od 05.02.2022)
  Pravilnik o vrstama fiskalnih racuna, tipovima transakcija, nacinima placanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog racuna

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik br.132 od 30.12.2021.)
  Novi Katalog vrste prihoda

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 132/2021)
  Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 129/2021)
  Pravilnik o izmenama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i nacinu dostave pratece i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, nacinu i postupku elektronskog evidentiranja obracuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i nacinu primene standarda elektronskog fakturisanja

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 129/2021)
  Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nacinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, nacinu pristupanja i koriscenja sistema elektronskih faktura i nacinu koriscenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura

 • 27.12.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 127/2021)
  Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost

 • 05.05.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 37/2021)
  Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost

 • 04.02.2020

  objavljeno u (Sl.Glasnik br.96 od 31.12.2019.
  Novi Katalog vrste prihoda - od 31.12.2019

 • 04.02.2020

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 96/2019)
  Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst - važi od 31.12.2019.

 • 04.02.2020

  objavljeno u (Sl.glasnik RS broj 3/2020)

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik br.104 od 28.12.2018.)
  Novi Katalog vrste prihoda - od 29.12.2018

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 104/2018)
  Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst - važi od 29.12.2018.

 • 07.08.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 60/2018)
  Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - preciscen tekst

 • 07.08.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 60/2018)
  Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

 • 07.08.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 59/2018)
  Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura - važi od 08.08.2018.

 • 19.03.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 20/2018)
  Novi Katalog vrste prihoda - od 17.03.2018

 • 19.03.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 20/2018)
  Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst - važi od 17.03.2018.

 • 19.03.2018

  objavljeno u

 • 19.03.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 20/2018)
  Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica - važi od 01.04.2018.

 • 19.03.2018

  objavljeno u
  Katalog vrste prihoda za obrazac PDPO/S i PP KDZN

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostavaruju nerezidenta i rezidentna lica

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku

 • 25.02.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku - sadrzi NOVI KATALOG VRSTE PRIHODA

 • 04.12.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 99/2015)
  Pravilnik o evidenciji prometa

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 84/2015)
  Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2012)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrdivanju dobara i usluga ciji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 4/2012)
  Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o racunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

 • Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata

 • Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga - preciscen tekst - azurno zakljucno sa Sl.Glasnik br.109/09

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 120/12)
  Pravilnik o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 18/2012)
  Pravilnik o nacinu podnosenja poreske prijave elektronskim putem

 • Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku koja se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o PDV

 • Pravilnik o utvrdjivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o PDV

 • Pravilnik o utvrdjivanju sta se smatra promenom namene stambenog objekta, kao i o nacinu i postupku utvrdjivanja i placanja razlike PDV u slucaju promene namene objekta

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 29/11)
  Pravilnik o utvrdjivanju dobara i usluga ciji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV -azurno sa (Sl.Glasnik 29/11)

 • Pravilnik o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV

 • Pravilnik o nacinu utvrdjivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

 • Pravilnik o nacinu utvrdjivanja, placanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadrzaju zbirne poreske prijave o obracunatom i placenom porezu po odbitku

 • Pravilnik o utvrdjivanju opreme i objekata za vrsenje delatnosti i o nacinu utvrdjivanja srazmernog poreskog odbitka i sprovodjenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vrsenje delatnosti

 • Pravilnik o utvrdjivanju opreme i objekata za vrsenje delatnosti i o nacinu sprovodjenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vrsenje delatnosti

 • Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na refundaciju placenog PDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 63/07)
  Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povracaj PDV i o nacinu i postupku refakcije PDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 120/08)
  Pravilnik o obliku i sadrzini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadrzini poreske prijave PDV

 • Pravilnik o dopuni pravilnika o nacinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobodjenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 24/11)
  Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobodjenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

 • Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV

 • Pravilnik o utvrdjivanju sta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika, pruzanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade i o utvrdjivanju uobicajenih kolicina poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti

 • Pravilnik o utvrdjivanju novoizgradjenih gradjevniskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata ciji je prvi prenos prava raspolaganja predmet oporezivanja PDV

 • Pravilnik o utvrdjivanju dobara koja se smatraju umetnickim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o racunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

 • Pravilnik odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o racunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

 • Pravilnik o kriterijumima za odredjivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama poreza za koje CVPO izvrsava poslove iz nadleznosti Poreske Uprave

 • Pravilnik o nacinu podnosenja poreske prijave elektronskim putem

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 13/2012)
  Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dobit pravnih lica

 • Pravilnik izmenama i dopunama Pravilnika o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit preduzeca

 • Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit preduzeca

 • Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) - obveznike poreza na dobit preduzeca

 • Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dobit preduzeca

 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku i sadrzini obavestenja iz clana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama

 • Pravilnik o obliku i sadrzini obavestenja iz clana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 56/2013)
  Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2012)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nacinu obracunavanja i placanja akcize, vrsti, sadržini i nacinu vodenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obracuna akcize

 • Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, nacinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladiste i vodjenje evidencije u akciznom skladistu

 • Pravilnik o sadrzini, vrsti podataka i nacinu vodjenja registra proizvodjaca alkoholnih pica

 • Pravilnik o nacinu obracunavanja i placanja akcize, vrsti, sadrzini i nacinu vodjenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obracuna akcize

 • Pravilnik o nacinu i postupku utvrdjivanja ispunjenosti uslova za cigarete drugih proizvodjaca koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/2013)
  Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku

 • Pravilnik o obrascu pojedinacne poreske prijave (PPP) o obracunatom i placenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda

 • Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku

 • Pravilnik o obrascu prijave za utvrdjivanje obaveze doprinosa za obavezno osiguranje za samostalne umetnike

 • Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima o znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dohodak gradjana za prihode od samostalne delatnosti

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 66/2014)
  Katalog vrste prihoda

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 66/2014)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

 • objavljeno u (S.Glasnik 77/13)
  PRAVILNIK o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 118/13)
  Pravilnik o Poreskoj prijavi za porez po odbitku
  Napomena: Pripadajuce obrasce PPP-PD i PPP-PO mozete pronaci na stranici Obrasci

 • Šifarnik vrste prihoda zarada 26.12.2013. - izmene označene crvnenim slovima

 • Šifarnik vrste prihoda van radnog odnosa - izmene od 26.12.2013.godine

 • Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (13.01.2014)

 • Predlog izmene Pravilnika o Poreskoj prijavi za porez po odbitku - predlog prečišćenog teksta

 • objavljeno u
  Predlog izmene Kataloga vrste prihoda

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 74/2013)
  Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 74/2013)
  Katalog vrsta prihoda - dodatak uz Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/2013)
  Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 56/2013)
  Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/2013)
  Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 16/13)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi - preciscen tekst

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 13/2012)
  Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dohodak gradjana na prihode od samostalne delatnosti

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/10)
  Pravilnik o pravilima ponasanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zastitom od zlostavljanja na radu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 84/05)
  Pravilnik o postupku mirnog resavanja radnog spora - preciscen tekst

 • Pravilnik o nacinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini

 • Pravilnik o sadrzini prijave za upis u Registar poslodavaca

 • Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreske olaksice za zaposljavanje lica sa invaliditetom

 • Pravilnik o nacinu i postupku obracunavanja i placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom

 • Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreske olaksice za zaposljavanje pripravnika i lica mladjih od 30 godina

 • Pravilnik o nacinu i postupku obracunavanja i placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mladja od 30 godina

 • Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreske olaksice za zaposljavanje lica starijih od 45 godina

 • Pravilnik o nacinu i postupku obracunavanja i placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina

 • Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreske olaksice za zaposljavanje novih radnika iz clana 21b Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • Pravilnik o nacinu i postupku utvrdjivanja poreske osnovice poreza na dohodak gradjana na neprijavljene prihode unakrsnom procenom

 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdjivanje poreza na prihode gradjana

 • objavljeno u (Sl. glasnik 20/2014)
  Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 118/2013)
  Pravilnik o kontnom okviru i sadrzini racuna u kontnom okviru za privredna drustva,zadruge i preduzetnike

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 48/2013)
  Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

 • Pravila racunske i logicke kontrole finansijskih izvestaja za privredna drustva i zadruge, druga pravna lica, preduzetnike, ogranke stranih pravnih lica i davaoce finansijskog lizinga

 • Pravilnik o nacinu obracunavanja poreza na premije nezivotnih osiguranja i o sadrzini i nacinu vodjenja evidencije koja obezbedjuje vrsenje kontrole obracuna i placanja poreza na premije nezivotnih osiguranja

 • Pravilnik o obrascu poreske prijave o obracunatom i placenom porezu po odbitku i pripadajucim doprinosima od strane fizickog lica kao poreskog obveznika

 • Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoci za unistenja i ostecenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoci, stipendija i kredita ucenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobodjenje za primanja po osnovu solidarne pomoci za slucaj bolesti

 • Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva

 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu

 • Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obracunatom i placenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici - pravna lica

 • Pravilnik o nacinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i nacinu utvrdjivanja amortizacije za poreske svrhe

 • Pravilnik o nacinu utvrdjivanja pocetne vrednosti zaplenjene nepokretnosti poreskog obveznika

 • Pravilnik o postupku sa pokretnim stvarima oduzetim u toku poreske kontrole

 • Pravilnik o poreskom identifikacionom broju (PIB)

 • Pravilnik o nacinu i uslovima za placanje poreske obaveze putem kompenzacije

 • Pravilnik o placanju pojedinih poreza preko poreske blagajne